Ulusal ve Uluslararası Projeler

YÜRÜTÜLEN PROJELER

ULUSLARARASI PROJELER

ERASMUS PROJESİ

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.Okul eğitim alanına özel olarak ise eğitimde kaliteyi artırmayı, Program Ülkelerindeki okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Erasmus+ Okul Eğitimi faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, okul eğitimine taraf olan kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar ile bu kurumlardaki  eğitimciler/öğretmenler ve öğrencileri kapsamaktadır.

Ulusal Ajans ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Erasmus Plus Gençlik Programları kapsamında ; Letonya, Polonya, Slovenya, İtalya, Romanya ve Türkiye, 6 partner ülke olarak, 2016-2018 yılları boyunca “Multi – culturally sensitive generation” (Çok kültürlülük duyarlılığı olan yeni nesiller) konusu üzerine ortak çalışmalara yer vereceğimiz proje başvurumuz kabul edilmiştir. Bu proje ile birlikte öğrencilerimiz partner ülke öğrencileriyle etkileşim içine girerek, gerçek, kalıcı ve anlamlı öğrenme fırsatları yakalayacaklardır.

Bunun yanı sıra  öğrencilerimiz, araştırma, analiz, sentez, karar verme gibi zihinsel becerilerin yanında farklı kültürlerin mensuplarıyla etkileşerek kültürel ve kültürler arası farkındalıklarını ilerleteceklerdir.Doğaldır ki, proje dili olan İngilizce okulumuz eğitiminde olması gereken yerini pekiştirecek ve bir amaç değil araç olacaktır .

Bilindiği üzere okulumuz 2011-2013 yılları arasında  partner ülke olarak “ Sharing Cultures Through Statues “ ( Heykeller Aracılığı ile Kültürleri Öğrenme ) konusu kapsamında etkin bir proje çalışma sürecini tamamlamıştı. Böylece Dünya Koleji bu proje konusunda 2.deneyimini gerçekleştirmiş olacak.

JMUN


    JMUN ( Junior Model United Nations )
Junior MUN konferansı, İngilizcenin anadil olmadığı ülkelerdeki okullarda eğitim gören öğrencilere İngilizcelerini geliştirme ve pratik yapma olanağı sunan bir organizasyondur. Konferansta, kararların hazırlanması, tüm lobi faaliyetleri ve tartışmalar sadece İngilizce yapılır.
JMUN’ her yıl 11 – 14 yaş arası ilköğretim öğrencileri katılarak Birleşmiş Milletlere üye ülkeleri ilgilendiren önemli dünya sorunlarını tartıştıkları Birleşmiş Milletler Genel Konseyinin ve Birleşmiş Milletlere bağlı diğer organların simülasyonudur. Bir başka deyişle, Model Birleşmiş Milletler, gerçek birleşmiş milletlerin öğrencilerden oluşan bir modelidir. Birleşmiş Milletler Topluluğu tarafından desteklenir ve Birleşmiş Milletler ajandasında yer alan sorunları esas alarak bu sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
Öğrenciler, etkinlik öncesinde Birleşmiş Milletlerin çalışması ile ilgili hazırlık yaparlar ve kendilerine verilen bir ülkeyi farklı komisyonlarda temsil ederek dünya sorunlarına çözüm önerileri geliştirirler. JMUN ile öğrenciler temsil ettikleri ülkeyi o ülkenin bakış açısıyla savunurken Birleşmiş Milletlerin nasıl işlediğini öğrenme fırsatı da elde ederler. Yapılan tüm çalışmalar parlamento prosedürlerine uygun olarak yapılır.
Son derece yüksek çevre duyarlılığı, kültürel altyapı, strateji geliştirme, çözüm bulma becerileri ve İngilizce bilgisi gerektiren bu uygulamalar için öğrencilerimiz okulumuzda çalışmalar yapıp hazırlıklarını tamamlayarak konferansa katılırlar.

 

EKO-SCHOOL

Eko-School Programı ilköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla öğrenciler; hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.
Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, öğrencilerin okulun çevresel etkilerini azaltmak için uygulanan 7 adımda etkin rol almak için yönlendirilerek çalışmalar üretmeleri sağlanır. Dolayısıyla eko-okullar, sınıfta ders öğretmenin ötesine geçerek, toplumun diğer bölümlerinde de çevre duyarlılığının sağlanmasında da rol alırlar.
Program, çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsar ve uygulandığı okullardaki başarısı, okul yönetimi başta olmak üzere öğretmenlerin ve tüm okul paydaşlarının ilgisine bağlıdır. Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır. Komitenin yerel halkı ve yöneticileri bilinçlendirme çabaları ise öğrencilerde, diyalog kurabilme becerilerini geliştirmeyi ve iyi bir yurttaşlık bilincinin gelişmesini sağlar.
Yeşil Bayrak Ödülü
Eko-School uzun erimli bir programdır. Bu program, okullara çevre eğitimi konusunda yol göstermenin yanı sıra; program dahilinde yapılan çalışmalar ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü verir. Bu ödülün verilme nedeni, programın aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşımasıdır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır ve iki yılda bir yenilenmesi gerekir.
Eko-School Programın Faydaları
Programın içeriği ve uygulamaları öğrencilere çevre konusundaki kazanımların yanı sıra, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıkları da kazandırır.

Öğrenci kazanımları

Bir grup üyesi olma ve yeni bir kimlik geliştirme,
Grup çalışmasına alışma ve katılımcı bir yapı oluşturma,
Sorunları tanıma, çözüm üretme ve tartışma becerisi geliştirme,
Kullanma, karar verme yeteneğini geliştirme,
Plan yapma, rapor yazma becerisi geliştirme,
Tüketim alışkanlıklarını olumlu yönde değiştirme,
Doğal kaynakları koruma bilincini geliştirmedir.

Okul Kazanımları

Temizliğin ve düzeninin sürekliliği,
Su ve elektrik tasarrufuna öğrenci katılımı,
Okulun öğrencilerce sahiplenilmesi,
Okulun yerel, ulusal, uluslar arası boyutta bilinirliği ve etkileşimidir.

URFODU (ULUSLARARASI BİLİM TEMELLERİ BİLGİ YARIŞMASI)

URFODU uluslararası bilgi yarışmasının 13.sü düzenlenmekte olup, yarışmanın katılımcı ülkeleri: Beyaz Rusya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya Federasyonu, Tacikistan, Türkiye ve Ukrayna‘dır.

Yarışma (1. etap ve final etabı olmak üzere) iki etap içermektedir. Birinci etap her okulun kendi bünyesinde, final etabı final merkezlerinde ( İzmir, Antalya …) yapılmaktadır.Türkiye’de uygulanan branşlar: Matematik, Biyoloji, Coğrafya, Almanca ve İngilizce’dir. Birinci etaba katılımcılar bir, iki veya daha fazla branştan katılabilirken, 1. etabı geçmeleri durumunda final etabına sadece tek branştan katılabilmektedir.      Okulumuzda öğrencilerimizin akademik başarısını uluslararası düzeyde takip edebilmek için URFODU’ya katılım teşvik edilmektedir.

DESTINATION IMAGINATION

Destination İmagination programı ‘sürece odaklı yaratıcı problem çözme’ teorisine dayalıdır. Gençlere yaratıcılık, eleştirel düşünme, takım içinde çalışabilme, zamanı en iyi şekilde kullanma ve problem çözme becerileri kazandırmayı amaçlar. Her takımda 4-7 kişi ortalama 10 hafta tiyatro, mimari, doğaçlama, bilim veya teknik odaklı bir takım yarışması üzerinde çalışır ve bir çözüm hazırlar.

Okulumuzda kulüp çalışmaları kapsamında Destination İmagination projesi yürütülmektedir.

FUTURE PROBLEM SOLVING

Uluslar Arası Gelecekteki Problemleri Çözme Programı (FPSPI), tyaratıcı ve analitik düşünce ve araştırma becerileri üzerine odaklaşarak öğrencilerin 21. Yüzyıl becerilerinin geliştirilmesini destekleyen eğitim programıdır. Takım ve bireysel şekilde bugün ve gelecekteki yerel, bölgesel ve küresel toplumun karşı karşıya kaldığı önemli sosyal, ekonomik, bilimsel konulardaki problem alanlarına, altı basamaklı problem çözme sürecini uygulayarak öğrencilerin hayal gücü ve düşünce becerilerini kullanmasını gerektirmektedir.

Okulumuzda kulüp çalışmaları kapsamında future problem solving projesi yürütülmektedir.

‘BRİEFFREUNDE’ PROJEKT MİT GOOTHE INSTITUT

   Okulumuzda 5. Sınıftan itibaren ikinci yabancı dil ‘Almanca’ eğitimi alan öğrencilerimiz, öğrendiklerini interaktif ve sanal ortamlarda paylaşma fırsatı buluyor. Almanca olarak yazdıkları mektupları resimleriyle birlikte önceden belirledikleri başka bir ülkede yaşayan ve Almanca öğrenen arkadaşlarıyla paylaşıyor, uzun yıllar sürecek dostluk kuruyorlar. Ayrıca yabancı dil bilgilerini pekiştirme ve geliştirme imkanı yakalayan öğrencilerimiz eğitimde evrensel düşünceyi öğreniyorlar.

ULUSAL PROJELER

BEYAZ BAYRAK

Beyaz Bayrak Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının ortaklaşa organize ettiği bir projedir. Proje çerçevesinde ilgili bakanlık yetkililerince okullar; temizlik ve sağlık bilgisi açısından belirli kriterler esas alınarak denetlenir, okul sağlığının iyileştirilmesi konusunda teşvik edilir. Bu konularda başarı gösteren okullar “Beyaz Bayrak” ve “Sertifika” ile ödüllendirilir.
Bu amaçla, ilköğretim okullarına yönelik hijyen kriterlerinin belirlendiği “Okul Sağlığı Denetim Formu” hazırlanmıştır. Bu formda; okul çevresi, okul içi, idari hizmet birimleri, eğitim, öğretim hizmet birimleri, yardımcı hizmet birimleri, okul kantini gibi konular dikkate alınarak, 100 puan üzerinden değerlendirme yapılması esastır. Yapılan denetim sonucunda 90 ve üzeri puan alan okullar temizlik ve sağlığın sembolü olarak beyaz bayrak ile ödüllendirilir.
Okulumuz her alanda olduğu gibi bu alanda da başarılı çalışmalarıyla 2014 yılında Beyaz Bayrak ve Sertifika ödülü almaya hak kazanmıştır. Devam eden öğretim yıllarında da standardımızı koruyarak ödülün devamlılığını sağlamayı başardık.
BESLENME DOSTU OKUL PROJESİ

Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında, “Beslenme Dostu Okul Projesi” ile okulların sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam koşullarına teşvik edilmesi, okullarda sağlıklı beslenme, obezitenin önlenmesi ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedeflenmektedir.

“Beslenme Dostu Okul Projesi” Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde okulların, belirlenen kriterler doğrultusunda “Beslenme Dostu Okullar Değerlendirme Formu” ile denetlenmesi, 100 puan üzerinden 90 ve üzeri puan alan okulların “Beslenme Dostu Okul” sertifikası ile ödüllendirilmesi aşamalarını içermektedir.

Okullar ;

 • Öğrencilerin boy/kilo ölçümlerinin rutin aralıklarla (yılda 2 kez) yapılıp ve risk grubunda olan öğrencilerin velileri ile görüşmeler/bilgilendirme faaliyetleri yapılarak sağlık kuruluşlarına yönlendirilip yönlendirilmediğine,
 • Okulun “Beyaz Bayrak ” sertifikası bulunup bulunmamasına,
 • Okul içinde uygun alanlarda sağlıklı içme suyu olanakları bulunup bulunmamasına,
 • Su deposu var olup olmadığı ve temizliğinin rutin aralıklara yapılıp yapılmadığına,
 • Yetersiz ve dengesiz beslenmeye neden olabilecek gıda maddelerinin (kızartmalar, gazlı içecekler, kolalı içecekler vb.) satışı yapılıp yapılmadığına,
 • Süt, ayran, yoğurt vb. içecekler ve taze sıkılmış meyve ve sebze suyu satışının yapılıp yapılmadığına,
 • Tane ile meyve ve sebze satışı yapılıp yapılmadığına,
 • Kantin hizmetleri 17 Nisan 2007 tarihli ve 1008 sayılı (2007/33 genelge no’lu) genelgede belirtildiği üzere Okul Müdürünün kendisi veya görevlendireceği bir Müdür Yardımcısı başkanlığında kurulacak bir komisyon tarafından ayda en az bir kez genelge ekinde bulunan “Okul Kantini Denetim Formu” kullanılarak denetlenip denetlenmediği
 • Yemekhane hizmeti satın alınan firmanın Tarım ve Köyişleri Bakanlığından üretim izninin bulunup bulunmamasına,
 • Yemekhane hizmetleri yönetim tarafından rutin aralıklarla denetlenip ve gerekli hallerde Tarım İl Müdürlüğünden destek alınıp alınmamasına,
 • Menülerin Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı menü modelleri örnek alınarak hazırlanıp hazırlanmadığına,
 • Öğrencilerin evden getirdikleri beslenme çantalarının içeriklerinin Sağlık Bakanlığının yayımlamış olduğu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün okullara dağıtmış olduğu haftalık beslenme programına göre hazırlatılmakta ve öğretmenler tarafından beslenme çantalarının içeriklerinin her gün kontrol edilip edilmediği, Kriterlerine göre değerlendirilmektedir.

Okulumuz her alanda olduğu gibi bu alanda da başarılı çalışmalarıyla 2015 yılında Beslenme Dostu Okul Sertifika ödülü almaya hak kazanmıştır. Bu yönde çalışmalara devam edilmektedir.

TEMA PROJELELERİ

Tema vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği neticesinde ‘Bu Topraklarda Umut Yeşertiyoruz’ projesi başlamıştır. Bu proje ile başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun tüm kesiminin ekolojik okur yazarlığını geliştirmek hedeflenmektedir. Ortaokul Tema ile yaşamın nasıl sürdüğünü ve doğaya olan etkilerimizi anlamaları, sürdürülebilirliği bir yaşam ilkesi olarak benimsemeleri amaçlanır.

Okulumuzda öğrencilerimize yaşadıkları ekolojik çevrenin önemini fark etmelerini sağlamak için tema projesi yürütülmektedir.